การฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ เรื่อง “การฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ปรอ.) จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม มีนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

117391474_3335538553178255_8193087663849068435_o

รูปภาพเพิ่มเติม

#นานาสาระTGIF Ep5-3 วันนี้เสนอตอน #ตอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

#นานาสาระTGIF Ep5-3 วันนี้เสนอตอน #ตอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะนำภาควิชา ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. วันที่ 7 สิงหาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3314849945247116&type=3 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ เรื่อง “การฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ปรอ.) จังหวัดปราจีนบุรี https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3315173615214749&type=3 3. วันที่ 10 สิงหาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3321115274620583&type=3 4. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 7…

งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ รอบปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ รอบปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมบัวชมพู 209 ชั้น 2 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุ

117385704_3329366337128810_4480843418622420282_o

รูปเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ให้กับ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข และอาจารย์สุกัญญา วงวาท ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

116873678_3321115414620569_7065998434943586187_o

รูปภาพเพิ่มเติม

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ครบรอบวันสถาปนา 24 ปี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.15 น คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และขอแสดงความยินดีกับ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา 24 ปี

S__42000397

ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวอย่างในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวอย่างในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ปรอ.)

136657

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 7 คน ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน, ผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์, ดร.พัชรี ปราศจาก, ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ
และอาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 7 คน ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
Slide1

#ATM review “การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหาร”

#ATMreview วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) ชั้นปีที่ 3 ทำปฏิบัติการ “การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในอาหาร” แบคทีเรียกรดแลคติกได้รับการยอมรับว่าเป็นแบคทีเรียที่มีความปลอดภัย (Generally recognized as safe bacteria; GRAS) แบคทีเรียกรดแลคติกที่นิยมนำมาใช้เป็นกล้าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหารหมักประเภทเนื้อสัตว์ เช่น ปลาส้ม ไส้กรอกเปรี้ยว ผักดอง แหนม นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต ได้แก่ Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc และ Pediococcus โดยแบคทีเรียกรดแลคติกจะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านรส กลิ่น สีและเนื้อสัมผัสของอาหารไปในทางที่ดีขึ้น ช่วยให้ระบบต่างๆ ในร่างกายสามารถย่อยสลายสารอาหารได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้อีกด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหารที่ทันสมัย นักศึกษา อก. จะได้เรียนรู้การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน #เชิญมาสมัครเรียนกัน #อกมจพปจ #TCAS64 #FSM ช่วงเวลาการรับสมัคร ช่วงเวลาการรับสมัคร #TCAS64 #FSM Portfolio 5 ม.ค. -27 พ.ค. 2564…

อบรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น

นักศึกษาปี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ “อบรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น” (แบบออนไลน์) วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

116681890_3295077207224390_6821933086594716841_o

รูปภาพเพิ่มเติม