โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการครั้งที่ 1

ทั้งนี้ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก มาบรรยายให้ความรู้และการปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ แก่นักศึกษา ตลอดจนนำประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ #วิทยาศาตร์การอาหารและโภชนาการ

โครงการนำนักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร

☀️ ภาคเช้า โดยผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ นำนักศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 🐄 ผ่านระบบออนไลน์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด ทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 100% นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรคุณสมยศ สุกองผล ทั้งด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนระบบการจัดการ #วิทยาศาสตร์การอาหาร

 

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-13 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-13 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 13 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. #คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาพื้นที่ สำหรับ ปวช. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โควตาพื้นที่ สำหรับ ม.6 สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต…

งานอบรมแก่นักศึกษาปี 3 และปี 4 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพ: การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน

26 มีนาคม 2565
📌ผศ.ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ให้เกียรติเปิดงานอบรมแก่นักศึกษาปี 3 และปี 4 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพ: การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน
👩🏻‍💼วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ คุณนันทนัช ดวงจันทร์โชติ 👏👏👏
ที่ปรึกษาบริษัท Chilling House(s) event and organizers จำกัด และ
เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า @ Cloth Café
นักศึกษาได้รับความรู้ และสนุกกับกิจกรรมวันนี้มากๆ 👍👍👍
เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีการอบรมทั้ง online และ onsite

บริการวิชาการในหัวข้อ “การสร้างสื่อออนไลน์อย่าง ง๊าย ง่าย ด้วยมือถือ”

ข่าวประชาสัมพันธ์:
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ออกบริการวิชาการในหัวข้อ “การสร้างสื่อออนไลน์อย่าง ง๊าย ง่าย ด้วยมือถือ” ให้กับคณะครูโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี

นานาสาระTGIF Ep12-12 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. #คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาพื้นที่ สำหรับ ปวช. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โควตาพื้นที่ สำหรับ ม.6 สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/ ——————————————– Ep12-12 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”…

ตอบปัญหา วิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ประจำปี 2565

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปวดหัว ประกอบไปด้วย
นางสาวปรียาภัทร กังสมุทร FSN/3
นางสาวอรวี เมฆไหว FSN/3
นางสาววริศรา จรินทร์ทอง FSN/3
นางสาวอทิตยา พรหมสิทธิ์ FSN/3
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ตอ.ตอ.ญอ.ฟอ. ประกอบไปด้วย
น.ส.กุลธิดา จินตนพงษ์ FSN/4
น.ส.ชนม์วจี เวณัธม์ FSN/4
น.ส.ณัฐกานต์ เที่ยงธรรม FSM/4
น.ส.ชลิตา นูระสินธุ์ FSM/4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Limitless ประกอบไปด้วย
นางสาวณภัทร เปรียบจันทึก FSM/3
นางสาวภันทิลา นวมบางขวัญ FSM/3
นางสาวปัญญาพร สังข์สินธ์ FSM/3
นางสาวศิรประภา สอนสุด FSM/3

ประกาศ มจพ. เรื่อง นักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 43)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่ามีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 5 คน และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เรียบร้อยแล้ว
.
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

#นานาสาระTGIF Ep12-11 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-11 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 11 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. #คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาพื้นที่ สำหรับ ปวช. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โควตาพื้นที่ สำหรับ ม.6 สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต…