😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-12 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Drugs:

#นานาสาระTGIF Ep11-12 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Drugs: โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา(ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่นี่ https://forms.gle/t7BTWVLB3zhuU9Nv7 2. Proud to be AI@Kmutnb: วันนี้ขอนำเสนอศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 9 พี่ณัฐพล ต่างสี ปัจจุบันทำงานที่บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4300935613305206 3. อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเบื้องต้น https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4302836829781751 4. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่…

😊😊ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

😊😊ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
โดยวิทยากร ครูบิ๊ก จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
ที่มาให้ความรู้กับนักศึกษา

🚩นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 สอบโครงร่างปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ที่ปฏิบัติงานสหิกจศึกษา ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย นักศึกษา 6 คน คือ นายณัฐนนท์ จันดาหาร, น.ส. ทรีลริษา งามวงษ์, น.ส. ปัณณพร แผ้วพิษากุล, น.ส. พิชญา ศรีประจันต์, น.ส. ธนภรณ์ ไชยเวทย์ และน.ส. นิธิพร จันทสร อาจารย์นิเทศ 6 คน คือ ผศ. ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา, ดร. กนกจันทร์ สานพภา, ดร. เปรมศักดิ์ พวงพลอย, ดร. โกศล น่วมบาง, ดร. ดารัตน์ เดชอำไพ และอาจารย์มีชัย ลัดดี…

อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เชิงปฏิบัติการ

😀อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเบื้องต้น
และการแปรรูปฟ้าทะลายโจรและมะระขี้นกแห้งเป็นยาแคปซูล เพื่อพัฒนา”หมู่บ้านโรงเรือนพืชอินทรีย์”
🚩เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “หมู่บ้านโรงเรือนพืชอินทรีย์” ตามการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)
โดยอาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเบื้องต้น และการแปรรูปฟ้าทะลายโจรและมะระขี้นกแห้งเป็นยาแคปซูล ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ณ เอสเอ็มพี ฟาร์ม (SMP) ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในจังหวัดนครนายกนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปรับปรุง พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งต้องพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain)
และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
โดยในกิจกรรมนี้ได้มีการควบคุมการจัดกิจกรรมเว้นระยะห่าง และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของทางจังหวัดนครนายกอย่างเคร่งครัด

#นานาสาระTGIF Ep11-11 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 5 เรื่อง Phenolic compounds: Coumarin

#นานาสาระTGIF Ep11-11 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 5 เรื่อง Phenolic compounds: Coumarin โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 8 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4277296782335756 2. การเตรียมตัวมาเข้ารับวัคซีนของนักศึกษา มจพ. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download app CRACare https://enterprisestore.ais.co.th/production/MyDoctor 3. ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19…

ภาพบรรยากาศงาน COCEAM2021 8-9 July 2021(online)

> สำเร็จเรียบร้อยผ่านไปด้วยดีแล้วนะคะสำหรับงาน #coceam2021 <<

… ทางทีมงาน COCEAM2021 ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้งานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ ^^

… อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางทีมงานต้องขอน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงในโอกาสถัดไปนะคะ

#แล้วพบกันใหม่ The 6th COCEAM2023 นะค๊าาาาา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศ เรื่อง การให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศ เรื่อง การให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มจพ. มอบทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ยื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -31 กรกฎาคม 2564 สมัครทุนได้ที่ https://bit.ly/3xros1U คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษา (1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต ขอทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ ใบจองวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน ที่ไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษาปรากฎตามภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งบ้านนักศึกษาต้องอยู่ในรัศมีใกล้โรงงานฯ ไม่เกิน 10 กิโลเมตร บันทึกประจำวันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือคำรับรองของทางราชการ ส่วนตำบลที่นักศึกษามีทะเบียนบ้าน (อบต.) โดยการ Up Load เอกสารแนบผ่าน Google Form (2) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยแท้จริง…

งานปฐมนิเทศนักศึกใหม่ 2564

😊😊เก็บตกภาพบรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น และอัดแน่นด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
🚩ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. แบบออนไลน์

🚩สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์

🚩สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์
🎯เรื่อง “การจัดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับปีงบประมาณ 2565”
ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 111, 209 และ 402 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
โดยมีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดพิธีการสัมมนาและกล่าวนโยบาย ให้กับบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลังจากนั้น มีการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร”
โดยวิทยากร นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจ บมจ.มิตรภาพโภคภัณฑ์
ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มทบทวนแผนปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร