😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-24 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 18 เรื่อง Cosmetics: anti cellulite

#นานาสาระTGIF Ep11-24 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 18 เรื่อง Cosmetics: anti cellulite . โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. Ep2. เรียนอะไร..ในออกอ? https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/843568879650118/ 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ดังนี้ 1. ทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ทุนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) จำนวน 79 ทุน 2. ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน) 2 ทุน 3. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน…

#วิจัยสรรสร้าง #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

ขอเสนองานวิจัยที่น่าสนใจสำหรับการใช้ประโยชน์จากเชื้อ Rhodopseudomonas palustris TN1 ในการสร้างก๊าซไฮโดรเจน ชื่อผลงาน Optimization and performance of covered-light structures for hydrogen production by Rhodopseudomonas palustris TN1ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นผลงานของ ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ซึ่งสามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ https://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/journal-detail.php?id=9654&fbclid=IwAR05AXmDe1GG1CNT7EMweZtzm28Ewq6LJVAwAl1XwLptzSfVo4V-Wm6xyns

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (5,000.00 บาท)

📌คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (5,000.00 บาท) ไปแล้วนั้น
🚩ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน ตรวจสอบจำนวนเงินว่าได้รับถูกต้อง
————————————————————-
มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ งานกิจการนักศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ งานคอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 28)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง นักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 28)
ด้วยมีนักศึกษาในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ. ปราจีนบุรี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

เนื่องด้วยศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 กำหนดรอบการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (AZ) รอบสุดท้าย โดยกำหนดฉีดในเดือนตุลาคม 2564 (ยังไม่ระบุวันที่)

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣
เนื่องด้วยศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
กำหนดรอบการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (AZ) รอบสุดท้าย
โดยกำหนดฉีดในเดือนตุลาคม 2564 (ยังไม่ระบุวันที่)
📌📌 สำหรับนักศึกษา มจพ. ที่ลงทะเบียน
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
และได้ยืนยันการจองวัคซีนไว้ ถ้าสะดวกเข้ารับวัคซีน
เข็มที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2564 ขอให้นักศึกษาเข้ามา
กดปุ่ม “สะดวกรับวัคซีนเดือนตุลาคม” ได้ที่
ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
(ทั้งนี้เพื่อให้การฉีดวัคซีนได้ครบตามจำนวนการจัดสรรวัคซีนให้กับมหาวิทยาลัย และรักษาสิทธิ์ให้นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนไว้ “งดการเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีน” ถ้านักศึกษาไม่เข้ารับตามกำหนดถือว่านักศึกษา “สละสิทธิ์” การเข้ารับวัคซีนกับมหาวิทยาลัย)#มจพ #KMUTNB

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-22 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 16 เรื่อง Cosmetics: antioxidant

#นานาสาระTGIF Ep11-22 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 16 เรื่อง Cosmetics: antioxidant . โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ร้านค้าเปิดกระป๋องเปิดรับ pre-order เสื้อยืด Agro industry สุดชิคแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4509147765817322 2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (5,000.00 บาท) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4515387631860002 3. เรียน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูแนะแนว ผู้ใช้บัณฑิต…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 27)

ด้วยมีนักศึกษาในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ. ปราจีนบุรี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

📌30 กันยายน 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
📌ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมีแขกรับเชิญพิเศษคือ
📌คุณฉัตรชัย วงศ์มานะโรจน์ศรี (พี่กัส) ประธานกรรมการบริษัท ภูตะวัน รุ่นพี่หลักสูตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) รุ่น AI02/APD01…
📌บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง พร้อมกับได้รับสาระความรูู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมุมมองการทำธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่