การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สำเร็จลงไปอีกรุ่นสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) ซึ่งได้ร่วมทำโปรเจค แก้ปัญหาระดับอุตสาหกรรมเป็นเวลา 6 เดือนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของประเทศ อาทิ บริษัทในเครือไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเบทาโกร จำกัด(มหาชน), บริษัทแบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ เช่นศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็น บัณฑิตคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลูกพระจอม มจพ.ปราจีนบุรี

73460551_563065311122521_6955438367500664832_n