#นานาสาระTGIF Ep11-13 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 7 เรื่อง Drugs: Anticancer

#นานาสาระTGIF Ep11-13 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 7 เรื่อง Drugs: Anticancer โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4324033597662074 2. ประกาศ มจพ. ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 ตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4327062740692493 3.…

สอบถามข้อมูลกลุ่มงานทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา มจพ.

สอบถามข้อมูลกลุ่มงานทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา มจพ.
(สามารถเข้าได้ในวันทำการ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยไม่ต้องใส่รหัส) : https://line.me/ti/g2/O7wVeZzKYDkPU_W3s37kLw
ระบบขอเอกสารออนไลน์ : http://e-service.acdserv.kmutnb.ac.th/regReqDoc/login/

ประกาศ มจพ. ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 256

ประกาศ มจพ. ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 ตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

บริการวิชาการการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ดร.โกศล น่วมบาง

🎯กิจกรรมดีๆของอาจารย์ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
🚩ที่ได้ออกไปบริการวิชาการการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ดร.โกศล น่วมบาง
🌟เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมชาววัง จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีความรู้และความเข้าใจในการแปรรูชพืขสมุนไพรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-12 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Drugs:

#นานาสาระTGIF Ep11-12 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Drugs: โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา(ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่นี่ https://forms.gle/t7BTWVLB3zhuU9Nv7 2. Proud to be AI@Kmutnb: วันนี้ขอนำเสนอศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 9 พี่ณัฐพล ต่างสี ปัจจุบันทำงานที่บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4300935613305206 3. อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเบื้องต้น https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4302836829781751 4. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่…

😊😊ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

😊😊ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
โดยวิทยากร ครูบิ๊ก จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
ที่มาให้ความรู้กับนักศึกษา

🚩นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 สอบโครงร่างปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ที่ปฏิบัติงานสหิกจศึกษา ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย นักศึกษา 6 คน คือ นายณัฐนนท์ จันดาหาร, น.ส. ทรีลริษา งามวงษ์, น.ส. ปัณณพร แผ้วพิษากุล, น.ส. พิชญา ศรีประจันต์, น.ส. ธนภรณ์ ไชยเวทย์ และน.ส. นิธิพร จันทสร อาจารย์นิเทศ 6 คน คือ ผศ. ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา, ดร. กนกจันทร์ สานพภา, ดร. เปรมศักดิ์ พวงพลอย, ดร. โกศล น่วมบาง, ดร. ดารัตน์ เดชอำไพ และอาจารย์มีชัย ลัดดี…