ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดกลาง
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร
ภายใต้โครงการผู้บริหารสัญจร เพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริหารคณะต่าง ๆ ที่มีต่อสำนักหอสมุดกลาง ในรูปแบบ Online
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-09.30 น. ‍‍ #libkmutnb
ที่มาข่าวและรูปภาพ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นานาสาระTGIF Ep12-9 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 9 เรื่อง Excel

#นานาสาระTGIF Ep12-9 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 9 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. โครงการโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4954906787908082 2. โควตาพื้นที่ รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร ปวช https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4957708074294620 รับสมัคร ม.6 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4960980290634065 ——————————————– Ep12-9 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข…

บริการวิชาการแก่ วิสาหกิจชุมชนลำไยท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปไวน์ลำไย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย ผศ. ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์ รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน และผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ ได้ออกไปให้บริการวิชาการแก่ วิสาหกิจชุมชนลำไยท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปไวน์ลำไย” เนื่องจากทางกลุ่มการเพาะปลูกลำไยซึ่งมีผลผลิตจำนวนมาก และประสบปัญหากับสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ ทำให้สินค้าล้นตลาด จึงต้องการแปรรูปเพื่อเก็บสินค้าได้นาน และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยท่าตะเกียบมีความต้องการแปรรูปไวน์ลำไย เพื่อให้แก้ปัญหาลำไยล้นตลาด และสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้อีกทางหนึ่ง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prnewsthailand.com/view/52602 ******************************************************************* ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การวิจัย (ภาคเอกชน) การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ การทดสอบ ตรวจสอบ…

🎯คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉🎉ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564 ที่เสียสละแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 🎉🎉

🚩ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ สังกัด สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.กรุงเทพ

พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงปูชนียาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle

🚩เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงปูชนียาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle
ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 🇹🇭ไทย-เยอรมัน🇩🇪
📸ภาพถ่ายโดย KMUTNB PHOTO GALLERY

งานวันรวมน้ำใจชาวมจพ. 2565

🚩เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาวมจพ. 2565
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
“63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มจพ.กรุงเทพทหานคร
📸ภาพถ่ายโดย KMUTNB PHOTO GALLERY

นานาสาระTGIF Ep12-8 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 8 เรื่อง Excel

#นานาสาระTGIF Ep12-8 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 8 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. โครงการโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4954906787908082 2. โควตาพื้นที่ รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร ปวช https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4957708074294620 รับสมัคร ม.6 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4960980290634065 ——————————————– Ep12-8 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข…

🎉🎉ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563🎉🎉

🎯คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉🎉ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563🎉🎉
🚩ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
📍ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นางสายสุฎา งามวาจา สังกัด สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.กรุงเทพ