ถ่ายทอดความรู้ วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่ดีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน และ อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย ได้ถ่ายทอดความรู้ วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่ดีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด ของสหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลาร้า บ้านนิคมพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี

17610

 

#ช่วงนานาสาระTGIF VDO เรื่อง “Regression and Correlation

ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะ #ช่วงนานาสาระTGIF VDO ในวันนี้ เรื่อง “Regression and Correlation” เป็น EP2-10 ซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของวิชา Experimental Design โดย ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข เหมือนเช่นเคย ในเนื้อหาจะอธิบายถึง – สมการถดถอย (Regression) – การทดสอบ Model (ทดสอบสมมติฐาน) – การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ผล Regression – การประยุกต์ใช้ Regression ในการสร้าง RSM ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC5wm4YO-TnYy7jnPEVmzppg VDO : Regression and Correlation https://youtu.be/53HtBxEJPsw #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/ #ขอบคุณTGDEมจพ. #อก_มจพ. #บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น…

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยอธิการบดีมอบหมายให้คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี เป็นผู้แทนการลงนาม พร้อม อาจารย์สุกัญญา วงวาท เป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ AIC นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ อนึ่ง สำหรับพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ AIC ในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร…

kmutnb.ipd “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร”

kmutnb.ipd เจ้าของผลงาน: ศุภร กลิ่นคง นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร”

https://www.instagram.com/p/B8x6vakntuW/…

 

ขอแสคงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ขอแสคงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งต่อระดับภาคกลางตอนบน

1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายณัฐภัทร บุญนารอ
2. ประเภทนานาชาติ โดยนางสาวธนัญญา พันธ์สุวรรณ และ นางสาวธนวรรณ บุญรัตนกรกิจ

Goodbye senior AI gala premier

ภาพบรรยากาศ “งาน Goodbye senior AI gala premier” จัดเพื่อแสดงความยินดีล่วงหน้าในการสำเร็จการศึกษาแก่พี่ปี 4 รุ่น AI-14 โดยรุ่นน้องนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรปี 1-3 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

IMG_5103

รูปภาพเพิ่มเติม

 

ประยุกต์ใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตลาดยุคใหม่

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัด “โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ เรื่องประยุกต์ใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตลาดยุคใหม่” โดยวิทยากร คุณทิวาพร พรหมรัตน์ และ คุณดนัย สมมาตย์ ณ ห้อง 408 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

87857086_2661445340590756_5989871178955620352_n

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) ณ ห้อง 216 ชั้น 2 มจพ. ปราจีนบุรี

#หลักธรรมาภิบาล
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี87783417_521528045167043_1393286304195674112_n

โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่

ภาพบรรยากาศ “โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ. ดร.ภัทริยา งามมุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ผศ.ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดยงานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

IMG_5136

รูปภาพเพิ่มเติม

เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ ปราจีนบุรี

#การเยี่ยมชมสถานประกอบการ 🚎🚌🍃🎋👩‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👦‍👦
นักศึกษาชั้นปี 4 และนักศึกษาสหกิจศึกษาปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ ปราจีนบุรี
#HerbCity
#แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
#ชมการผลิตจริงถึงไลน์ปฏิบัติ
#การจัดการคลังสินค้า

S__40419591