Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

🎯คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

18/10/2021 @ 08:00 - 05/11/2021 @ 17:00

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเปิดรับจำนวน 10 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
📌คุณสมบัติของนักศึกษา
1. นักศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตร
2. นักศึกษาต้องมีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษวินัยร้ายแรง
3. นักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมถึงชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ไม่น้อยกว่า 2.00
📌หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครโครงการสหกิจศึกษา
2. สำเนาใบ Transcript 4 ภาคการศึกษา 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง สามารถใช้ Transcript ที่ปริ้นจากระบบ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp ได้
3. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
4. หนังสือขออนุญาตฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีลายเซ็นของผู้ปกครอง
📌กำหนดการรับสมัคร
1. รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564
2. สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.
3. ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.agro.kmutnb.ac.th และ https://www.facebook.com/aikmutnb
📌โดยผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่
E-mail : Theeraporn.k@agro.kmutnb.ac.th

Details

Start:
18/10/2021 @ 08:00
End:
05/11/2021 @ 17:00