ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

Department of Agro-Industry Technology and Management

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณทิชา เศวตบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ
อาจารย์มีชัย ลัดดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
อาจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา
อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก
อาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ
อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
อาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ
อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง
นางสาววรรณดี สินสันธิเทศ

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางอุษา พิลึกดีเดช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"