ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

Department of Agro-Industry Technology and Management

เนื้อหาหลักสูตร

FSM
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและทางการบริหารการจัดการ มีการศึกษาเทคโนโลยีแปรรูปหรือการมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รูปแบบต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนทางการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเทคโนโลยี เช่น การจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์การตัดสินใจ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลาย ทั้ภายในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียด ATM53 เพิ่มเติม

รายละเอียด FSM58 เพิ่มเติม

หลักสูตร ป.โท (MFSM) ปี 61

Profile MSc

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) :

FSN
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทักษะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพื้นฐานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คงคุณค่าหรือมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสมสำหรับผู้บริโภคในวัยต่างๆ และผู้บริโภคที่มีภาวะทางโภชนาการไม่สมดุล ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล