Loading Events

« All Events

เปิดรับสมัครโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564

May 13 @ 08:00 - June 17 @ 17:00

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับสมัครโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเป็นระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี ได้แก่
วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) รหัส 05101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) รหัส 05102

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ในสาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การพิจารณาสำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้:
พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และประเมินความสามารถผ่าน Portfolio

ระยะเวลาการสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2564

สมัครได้ที่:http://admission.kmutnb.ac.th/

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา:
-นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
-เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
-เจ้าหน้าที่ด้านอาหารและโภชนาการ
-ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ
-ฝ่ายโลจิสติกส์ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
-ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทดสอบผู้บริโภค และทดสอบทางประสาทสัมผัส
-นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์,
-อาจารย์มหาวิทยาลัย
-ครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษา
-นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
-อาชีพส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
………………………………………………..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อ.มีชัย 090-9409-199
อ.พัชรี 097-2520-688
คุณธีราพร 037-217-300 ต่อ 7900

***********************************************************************
#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
#หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ FSM
#หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IPD
#หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN

Details

Start:
May 13 @ 08:00
End:
June 17 @ 17:00