เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
ท่านพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกัน ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้กับเกษตรกร กลุ่มอาชีพและผู้ที่สนใจทั่วไป ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี และของประเทศ ณ ห้อง 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
พร้อมมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ความเชื่อมโยงวิชาการ การวิจัยและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดย ผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงินและ อ.ดร.ภัครวัฒน์ เดชชีวะ พร้อมได้รับเกียรติจาก ท่านโอภาส ชาญยงค์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้กล่าวเปิดรายงาน และท่านพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมท่านโอภาส ชาญยงค์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีมอบกระเช้า แด่ ท่านพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี และมอบของที่ระลึก แด่คุณรมไทร จินตกานนท์ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี คุณบังอร วิลลาวัลย์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คุณมณฑล สระทองน้อย ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. คุณษลีก์ปรีดิ์ยา พลอยงาม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค2 คุณยศพนส์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ผศ.ดร. ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิชัย ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการกองงาน มจพ.ปราจีนบุรี อ.ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข รองคณบดีฝ่ายบริการ และผศ.ดร.รัชนี เจริญ รักษาการแทนหัวหน้าภาคนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้อง 417 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

69513245_2514499371948848_94982828088885248_o

รูปภาพเพิ่มเติ่ม