วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะอีกด้วย
132530635_3711080702290703_4301105389128618695_o

คณะกรรมการนโยบายและแผน (สัญจร)

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน (สัญจร) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม วิลลาวิชาลัย มจพ.ปราจีนบุรี

131894851_3706241772774596_6501738440881739249_o

วางแผนเพื่อจัดประชุมเตรียมงาน “ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมวางแผนเพื่อจัดประชุมเตรียมงาน “ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” เป็นมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ทางคณะจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

130936550_3705864036145703_2618124532309382101_o

 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

18 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.ยุทธชัย ทองอินทร์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพูดคุยในประเด็นความร่วมมือ และแนวทางในการที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะเข้าไปช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ดร.ยุทธชัย ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย
131435915_3699034226828684_4310946895228998340_o
รูปภาพเพิ่มเติม

#นานาสาระTGIF ขอนำเสนอ EP8-1 การวิเคราะห์โปรตีน

ต้อนรับเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้ #นานาสาระTGIF ขอนำเสนอ EP8-1 การวิเคราะห์โปรตีน โดยนักศึกษา #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. นางสาวอรัญญา อินเสา นักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3687975391267901 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายนักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3690694627662644 3. ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3691319404266833 4. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3695600260505414 5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ปีงบประมาณ 2564 และแนะนำการสมัครผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3695785367153570 6. งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” กิจกรรมการเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill)…

การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” การเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill) ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และหน่วยงานเครือข่าย ITC ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

131511207_3695868793811894_23486946411146392_o

รูปภาพเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

😀ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ดังต่อไปนี้
1.อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
2.อาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ
3.อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง
🙂และขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา ที่ได้สำเร็จการศึกษา Ph.D.(Food Science) จาก College of Agriculture
Department of Food Science
National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan🌎

131300107_385411999409958_8020053807775599604_n

โครงการพัฒนาเครือข่ายนักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายนักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1” โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนดังต่อไปนี้
1.โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2.โรงเรียนอรัญประเทศ
3.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
4.โรงเรียนกบินทร์วิทยา
5.โรงเรียนสระแก้ว
6.โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
7.โรงเรียนมารีวิทยา
ณ ห้องเรียนบรรยาย ห้อง 417 ชั้น 4 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และทราบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรใน อนาคต
2. เพื่อให้ทราบบทบาทของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการพัฒนากําลังคนด้านอุตสาหกรรมเกษตรของ ประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง
4. เป็นประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนําคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
130841212_3690678204330953_5488706592400540917_o

นางสาวอรัญญา อินเสา นักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation)

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563
นางสาวอรัญญา อินเสา นักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation) ซึ่งผลงานเป็นส่วนหนึ่งในวิชาโครงงานพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ” Structure formation and the properties of alginate-wheat protein based as meat analogues” ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020) ณ โรงแรม AVANI+ riverside เจ้าพระยา กรุงเทพฯ
197930

EP7-5 #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ #ปริญญาโท

#นานาสาระTGIF วันนี้เป็น VDO ประชาสัมพันธ์คณะ สุดปัง!! ชุดสุดท้ายของ EP7 แล้วนะครับ นำเสนอ EP7-5 #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ #ปริญญาโท ซึ่งอยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (Department of Agro-Industry Technology and Management; ATM) คณะอุตสาหกรรมเกษตร การเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. วันที่ 7-8 ธ.ค. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์สร้างสุขให้สนุกกับงาน” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3673807116018062 2. VDO ผลงานนักศึกษาสหกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/715032526064520/ 3. ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคตตามนโยบายแผนพัฒนาประเทศ” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3676021322463308 4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียนชั้น ม.6 ณ…