ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณทิชา เศวตบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี
อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์
อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ
อาจารย์มีชัย ลัดดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
อาจารย์สุกัญญา วงวาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
อาจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก
อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
อาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ