ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
ด้วยสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มากล่าวเปิดโครงการ