Uncategorizedข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

วันที่ 28 มีนาคม 2562
🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวคณิตา ทนะขว้าง🎉 นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
🏆ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 9 ประเภทกลุ่มโครงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค DMAIC ลดน้ำหนักบรรจุเกินมาตรฐานของผลิตภัณ์ซูริมิ ควบคุมทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน

56196746_2249118155153639_3613636567748313088_o