36314771_1856887821043343_5055356457931767808_o

🎉รับสมัครนักศึกษาสหกิจ💕
🎀เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.61
🎀ส่งใบสมัครที่ คุณอุษา พิลึกดีเดช(พี่ปุ้ม) ห้อง 202 ชั้น 2 ภาควิชา(ATM)
🎀คุณสมบัติ
1.นักศึกษาต้องเป็นนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3 
2.ไม่ต้องโทษวินัยร้ายแรง
3.ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมถึงชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2 ไม่น้อยกว่า 2.50
🎀กำหนดการ
1.รับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 61
2.สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 ก.ย.61 ห้อง 209 ชั้น 2 คณะ อุตสาหกรรมเกษตร
3.ประกาศผลวันที่ 10 ก.ย. 61
– www.agro.kmutnb.ac.th
– www.facebook.com/aikmutnb