เรียน #บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559

งานกิจการนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ #ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 📋📋

🚩🚩ลิ้งค์แบบสอบถาม : https://goo.gl/forms/U4koEyBP9oV5wmOK2

2017-11-22_10-18-25