โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนำไทยสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้แนวคิด “พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่สากล”
ประเภทบุคคลภายนอก (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร การสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงมีแนวคิดในการจัดการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

20934159_1546339712098157_6220647074153918338_o

ดูรูปภาพเพิ่มเติม