Screen Shot 2022-06-08 at 09.43.36

286433249_5179891398785624_7437868543087459975_n 285700819_749408369547512_8500936566837773567_n 285346815_328380756127321_4944173849941741195_n 286675882_365380108912089_4099031254678363132_n 284304920_379210884186260_8485967698479470046_n

 ข่าวประชาสัมพันธ์

637327735126748711 หมวดหมู่รายวิชาใหม่ๆ

AI12
การประเมินอายุการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์อาหาร
AI11
การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าวจากเชื้อจุลินทรีย์เบื้องต้นและการแปรรูป
AI10
อบรมออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเสริมสร้างทักษะอาชีพ
AI09
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
AI08
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว