ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ 21 กันยายน 2565 บริษัทในเครือ SUNGROUP ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตไก่แปรรูปแบบครบวงจร
เดินทางมารับสมัครงานและรับนักศึกษาฝึกงาน ณ ห้อง 417 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดยมี ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ
ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และมีโอกาสในการสัมภาษณ์งานอีกด้วย # Food Science # จบไปมีงานทำ