ข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
11 กันยายน 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ และ ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ได้ออกบริการวิชาการร่วมกับ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ และทีมนักวิจัยจากศูนย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้ความรู้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนไผ่หวานบ้านหนองแสง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าหน่อไม้ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซุบหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป และ พัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ลวกแห้งและการผลิตผงปรุงรสให้เหมาะสมสำหรับจำหน่ายได้ในท้องตลาด ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการจากการบริการวิชาการในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่หวานบ้านหนองแสงมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายของตนเอง และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้อีกด้วย