ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลต่างๆในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงแสด โดยมีรายละเอียดดังนี้
🏆รางวัลนักศึกษาผู้ประกอบคุณงามความดีด้วยการช่วยเหลืองานส่วนรวมของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยโดยไม่หวังผลตอบแทน (ประเภทผู้นำนักศึกษา) ได้แก่
1. นางสาวฐิติกานต์ วงศ์วิทิต (รองประธานสภานักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี) ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
2. นายทวีศักดิ์ เซี่ยงฉี (นายกสโมสรนักศึกษา) ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
🏆🏆รางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้แก่ นางสาวอรวี เมฆไหว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.85
🏆 รางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม