ข่าวการรับสมัครข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Agro-Tech&Food Actitivties: 3 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม “โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยหลักสะเต็มศึกษา
ภายใต้กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/65 (Agro-Tech & Food On Tour 2022)”
ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน