ข่าวการอบรม/สัมมนาข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
ขอขอบคุณคุณจินตนา โพธิ์ศรี และคุณศิริพร เรืองสินชัยวานิช จากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่กรุณามาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานพิเศษ
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ห้องคอมพิวเตอร์ 506 คณะอุตสาหกรรมเกษตร