ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดย ดร. พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ อ.มีชัย ลัดดี อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ และ นางธีราพร เครืออรุณรัตน์ นักวิชาการ
ได้เข้าพบนางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และคณะคุณครู เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาครู และนักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ
รวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการหารือในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายด้านวิชาการร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรต่อไปในอนาคต