ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดย ดร. พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ ดร.โกศล น่วมบาง อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
ได้เข้าพบนางสาลี่ เชิดชู ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และคณะคุณครู
เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี กับโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ
รวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการหารือในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายด้านวิชาการร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ต่อไปในอนาคต