ข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
29 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ ได้เข้าพบนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อหารือแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ภายใต้โครงการจัดการศึกษาพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565 โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกบินทร์บุรี และอบต.วังท่าช้าง
ซึ่งผลของการหารือในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงการเขียนโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำปี 2565 เพื่อเสนอต่อกองทุน กสศ. ต่อไป