ข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นักศึกษาปริญญาโท นายณภัทร เจริญสุข นายวงศกร ยั่งยืน และ นางสาวกุลรัตน์ มีศรี ได้นำเสนอสัมนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ส่วนหนึ่งของรายวิชา Seminar I : ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิกเป็นอาจารย์ประจำวิชา
โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ และ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ ทำให้การสัมมนาดำเนินอย่างเข้มข้น
ทั้งนี้มีกำลังใจจากว่าที่มหาบัณฑิต MFSM นายกิตติภัทท์ อ่อมเทศ มาให้กับน้องๆ ผู้นำเสนอด้วย #วิทยาศาสตร์การอาหาร #หลักสูตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ