ข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ถ้าคุณกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารก็ตาม “สี” เป็นลักษณะปรากฏทางกายภาพอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความคาดหวังและการยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากสีจะเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกวัตถุดิบ และจัดระดับชั้นคุณภาพ
ในทางทฤษฎีแม้ว่าตาของคนเราจะสามารถแยกแยะสีได้ประมาณ 10 ล้านสีก็ตาม แต่ตาไม่สามารถบอกค่าความแม่นยำของสีได้สม่ำเสมอเท่ากันทุกล๊อตการผลิต ดังนั้นการวัดค่าสีและเทียบสี จึงต้องมีเครื่องมือในการวัดและแปลงออกมาในรูปของตัวเลข โดยใช้หลักการวัดการดูดกลืนของแสงและการสะท้อนของแสงโดยใช้ความยาวคลื่น นั่นเอง
และค่าสีที่ได้ จะถูกนำมาปรับในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การคัดเลือกวัตถุดิบให้สีสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน การปรับปรุงส่วนผสม ฯลฯ และนำมาวัดค่าสีซ้ำ จนกว่าจะได้ค่าสีตามที่ต้องการ
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ให้บริการเครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) และสมุดเทียบสี (Munsell book) ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอัตราค่าใช้บริการได้ที่
**********************************************************************
✍️ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ✍️
เป็นหน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌ปัจจุบันศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปอาหาร สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารการจัดการโรงงาน เป็นต้น ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ
💡นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
💡บริษัทเอกชน
💡วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP
💡ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการ/เอกชน ในเขตภูมิภาค
เป็นต้น
📌โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ
💡การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
💡การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
💡การวิจัย (ภาคเอกชน)
💡การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
💡การทดสอบ ตรวจสอบ
💡การค้น คว้า สำรวจ วิเคราะห์
ฯลฯ
บริหารงานโดย อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการประจำศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร
*********************************************************************
ผู้ที่สนใจขอรับบริการวิชาการ และวิจัย สามารถติดต่อได้ที่
เวบไซต์ : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร (http://www.agro.kmutnb.ac.th/?page_id=1027)
Facebook : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 037-217300 ต่อ 7938, 7928, 7932, 7933, 7934