ข่าวการรับสมัครข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่น
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (#ปวช.)
1) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
2) หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
✅ รายละเอียดการรับสมัคร https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/839