ข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี เข้าตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการเคมี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในรูปแบบ Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory (ESPReL) ภายใต้โครงการแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไซต์ (Onsite) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาการยกระดับด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมี ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และทีมคณาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการเคมี พร้อมนักวิทยาศาสตร์ ประจำคณะฯ ให้การต้อนรับการตรวจประเมิน
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของคณะฯ และศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนภารกิจทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล