ข่าวการอบรม/สัมมนาข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่น

ทั้งนี้ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก มาบรรยายให้ความรู้และการปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ แก่นักศึกษา ตลอดจนนำประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ #วิทยาศาตร์การอาหารและโภชนาการ