ข่าวการอบรม/สัมมนาข่าวภาควิชา ATM

☀️ ภาคเช้า โดยผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ นำนักศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง 🐄 ผ่านระบบออนไลน์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด ทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 100% นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรคุณสมยศ สุกองผล ทั้งด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนระบบการจัดการ #วิทยาศาสตร์การอาหาร