ข่าวการอบรม/สัมมนาข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์:
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ออกบริการวิชาการในหัวข้อ “การสร้างสื่อออนไลน์อย่าง ง๊าย ง่าย ด้วยมือถือ” ให้กับคณะครูโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี