ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นประกาศทั่วไป
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปวดหัว ประกอบไปด้วย
นางสาวปรียาภัทร กังสมุทร FSN/3
นางสาวอรวี เมฆไหว FSN/3
นางสาววริศรา จรินทร์ทอง FSN/3
นางสาวอทิตยา พรหมสิทธิ์ FSN/3
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ตอ.ตอ.ญอ.ฟอ. ประกอบไปด้วย
น.ส.กุลธิดา จินตนพงษ์ FSN/4
น.ส.ชนม์วจี เวณัธม์ FSN/4
น.ส.ณัฐกานต์ เที่ยงธรรม FSM/4
น.ส.ชลิตา นูระสินธุ์ FSM/4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Limitless ประกอบไปด้วย
นางสาวณภัทร เปรียบจันทึก FSM/3
นางสาวภันทิลา นวมบางขวัญ FSM/3
นางสาวปัญญาพร สังข์สินธ์ FSM/3
นางสาวศิรประภา สอนสุด FSM/3