ข่าวการอบรม/สัมมนาข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
วันที่ 6 มีนาคม 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.โกศล น่วมบาง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี
โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรแนวใหม่ และสามารถนำไปสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้ในอนาคตต่อไป
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
*******************************************************************
📌ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
📌โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ
💡การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
💡การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
💡การวิจัย (ภาคเอกชน)
💡การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
💡การทดสอบ ตรวจสอบ
💡การค้น คว้า สำรวจ วิเคราะห์
ฯลฯ
📣ผู้ที่สนใจขอรับบริการวิชาการ และวิจัย สามารถติดต่อได้ที่
เวบไซต์ : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร
Facebook : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 037-217300 ต่อ 7931, 7938, 7932, 7933, 7934