ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
📌23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
🎯นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในโครงการสัมมนาวิชาชีพ “เส้นทางสู่อาชีพสายงานอาหารเเละโภชนาการเเละเเฟชั่นดีไซน์”
🚩(ภายใต้โครงการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสรรถนะและคุณลักษณะตามความต้องการของสถานประกอบการและการมีงานทำ)
🚩ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย และ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
โดยการบรรยายในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เกิดความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 90 คน