ข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
📌24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
🎯นำโดย ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ
🚩“โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 และ”โครงการอบรมรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal”
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 2 ท่านคือ คุณธีราพร เครืออรุณรัตน์ นักวิชาการฝ่ายวิชาการ และดร.ดารัตน์ เดชอำไพ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
มาร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมในโครงการ ซึ่งกิจกรรมทั้งสองโครงการจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในยุคโควิด 19
ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน