ข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
📌24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
🎯นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ
🚩ได้เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ณ หอประชุมราชองครักษ์ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
📌โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และผู้อำนวยการสถาบันศึกษาในเขตปราจีนบุรีและนครนายกเข้าร่วมรับฟัง
🎯โดยการชี้แจงครั้งนี้ทำให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปีการศึกษา 2565
🚩ตลอดจนแนวทางการดำเนินความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจะทำให้เกิดการกระบวนการพัฒนาทั้งนักเรียนและครูในสถาบันศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 40 คน