ข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดกลาง
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร
ภายใต้โครงการผู้บริหารสัญจร เพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริหารคณะต่าง ๆ ที่มีต่อสำนักหอสมุดกลาง ในรูปแบบ Online
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-09.30 น. ‍‍ #libkmutnb
ที่มาข่าวและรูปภาพ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ