ข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🚩เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาวมจพ. 2565
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
“63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มจพ.กรุงเทพทหานคร
📸ภาพถ่ายโดย KMUTNB PHOTO GALLERY