ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่น
***ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางในการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ***
เพื่อความปลอดภัย และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการสอบสำหรับ
นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1) การจัดการสอบสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้จัดการสอบแบบออนไลน์ ยกเว้นเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ
ในห้องปฏิบัติการ และมีผลกระทบต่อการวัดผลประเมินในรายวิชานั้น ให้จัดการสอบ ณ ที่ตั้งได้ โดยต้อง
ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข อย่างน้อย 1-2 เมตร และนักศึกษาต้องได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครบโดสแล้ว หากยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีน
ไม่ครบโดส จะต้องมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นลบ โดยวิธีการ Antigen Test kit
(ATK) หรือ Real-time RT-PCR ก่อนเข้าสอบ และผลตรวจต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าสอบ โดยแสดงผล
การตรวจต่ออาจารย์ประจำวิชาก่อนเข้ามาสอบล่วงหน้า
ข้อ 2) ในขณะที่ใช้ห้องสอบ ให้นักศึกษา สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และคำนึงถึง
มาตรการความเข้มงวดทางสาธารณสุขและมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษา
ข้อ 3) กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าส่วนงาน มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการได้ตามที่เห็นสมควร และรายงานให้อธิการบดีทราบ