ข่าวการอบรม/สัมมนาข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่น
🎯9 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
📌ได้เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเคมี จากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่การต่อยอดผลงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ zoom”
📌ภายใต้รายวิชาเคมีอินทรีย์ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.45-16.00 น.
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งบริษัทดีทอกซ์ประเทศไทย จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช วรากุลวิทย์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้รับประสบการณ์ด้านการนำความรู้ด้านเคมีไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ทำให้เกิดความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเคมีให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประวัติได้ต่อไปในอนาคต