ข่าวการอบรม/สัมมนาข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่น
🎯13 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน ONCE Thailand จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ
📌และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าใจในรูปแบบการเรียนแต่ละหลักสูตร บรรยากาศภายในคณะ
📍การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนทุนการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเข้ามาศึกษาต่อที่คณะ
📍โดยมีน้องๆนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน