ข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🎯คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี 🎉🎉ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563🎉🎉
🚩ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
📍ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นางสายสุฎา งามวาจา สังกัด สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.กรุงเทพ