ข่าวการอบรม/สัมมนาข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🎯24 มกราคม 2565 ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในงาน “STEM Education & Innovation” ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแสดงผลงานการต่อยอดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนให้สอดคลัองกับสถานการณ์และการแปลงแปลงของนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน🎉🎉