ข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🎯เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09:00-10.30 น.
นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร. รัชนี เจริญ (หัวหน้าโครงการ) และ ผศ.ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัตร (ผู้ร่วมโครงการ)
รายงานผลการวิจัยและสรุปปิดโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative and Technology Assistance program : ITAP) เรื่อง”การศึกษาการใช้สารทดแทนความหวานและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มโปรตีนสูงเสริมฟักทอง”
ซึ่งเป็นโปรแรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ (สวทช. มจพ. มก.) และผู้ประกอบการ จากบริษัทมา-จัสมิน จำกัด (โดยคุณกมลวัลย์ ขจรกุลวณิชย์) และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) โดยจัดในรูปแบบออนไลน์