ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 40 ที่นั่ง
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 40 ที่นั่ง
https://www.dek-d.com/tcas/59293/?fbclid=IwAR3e6007HX_wu8gFE9ZF-iYqPvqH_cZf9IAjyuEvHYwbBn0KpHfqJxN68AQ